Dziękujemy za wskazanie problemów.
Można jeszcze zmienić swoje odpowiedzi.

Zmieniam odpowiedzi
Przechodzę dalej

To już 4 problem !
Można zaznaczyć maksymalnie 3 problemy. W celu wybrania tego problemu należy odznaczyć jedną z wybranych wcześniej opcji.

×

To już 3 propozycja !
Można zaznaczyć max. 2 propozycje złagodzenia problemu. W celu wybrania tej propozycji należy odznaczyć jedną z wybranych wcześniej opcji.

×
xxcc
×


Ankieta - część I

Poniżej wymieniono 12 problemów ważnych dla mieszkańców
obszaru „Między Prosną a Wartą” oraz propozycje ich złagodzenia.
Prosimy wskazać, które z tych problemów uważa Pani/Pan za najważniejsze.
Należy zaznaczyć maksymalnie 3 problemy z poniżej listy.

1

Brak możliwości angażowania się we wspólne działania, uczestniczenia w spotkaniach integracyjnych, kołach zainteresowań oraz realizowania własnych pomysłów.

2

Mała wiedza o nowoczesnych technologiach i rozwiązaniach innowacyjnych w różnych dziedzinach życia

3

Niszczenie lokalnego środowiska przyrodniczego przez działania ludzi i zmiany klimatu. Mała wiedza na te tematy.

4

Utrudnienia w rozwoju przedsiębiorczości (podejmowanie i rozwój własnej działalności gospodarczej)

5

Małe możliwości podejmowania pracy jako głównego i dodatkowego źródła dochodu

6

Mały udział miejscowych producentów rolnych i przetwórców w lokalnym rynku produktów spożywczych

7

Zanikanie lokalnych tradycji, zwyczajów i obrzędów, a także mała popularność tradycyjnych produktów lokalnych

8

Niszczenie obiektów zabytkowych i miejsc związanych z lokalną kulturą i historią

9

Mało możliwości czynnego wypoczynku, rekreacji, sportu i innych form aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i dorosłych.

10

Mało wydarzeń kulturalnych organizowanych w pobliżu miejsca zamieszkania

11

Słaby rozwój turystyki na obszarze "Między Prosną a Wartą"

12

Trudny dojazd do ośrodka zdrowia, szkoły lub urzędu z powodu złego stanu lokalnych dróg.

Niżej można opisać inny problem ważny dla Pani/Pana.

Gmina
Płeć
Wiek

Dalej