Poniżej znajduje się tabela celów i wskaźników, która powstała w wyniku zebrania wyników konsultacji we wszystkich 8 gminach naszej LGD. Prosimy o zgłaszanie uwag w formie odniesienia się do istniejących zapisów, lub poprzez zaproponowanie dodatkowych.
Uwagi można przesłać za pomocą formularza, który znajduje się na dole strony.

I CEL OGÓLNY  Rozwój lokalny obszaru „Między Prosną a Wartą” oparty o lokalne zasoby oraz kapitał społeczny mieszkańców
1.1 CELE SZCZEGÓŁOWE Wzrost kompetencji mieszkańców w zakresie wykorzystania lokalnego potencjału na rzecz rozwoju obszaru LSR
oraz rozwoju własnego osób zamieszkujących ten obszar.
1.2 Zwiększenie możliwości możliwości uzyskiwania dochodów przez mieszkańców obszaru „Między Prosną a Wartą”
1.3 Wzrost dostępności infrastruktury rekreacyjnej, sportowej, turystycznej i kulturalnej
  Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Jednostka
miary
stan
początkowy
2016 rok
plan
2023 rok
Źródło danych/sposób pomiaru
WI.1 wzrost aktywności społecznej mieszkańców obszaru objętego LSR punkt procentowy 0   Źródło danych - LGD
Sposób pomiaru - wg tabeli ….
WII.1 wzrost aktywności ekonomicznej mieszkańców obszaru objętego LSR punkt procentowy 0   Źródło danych - LGD
Sposób pomiaru - wg tabeli ….
  Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych Jednostka
miary
stan
początkowy
2016 rok
plan
2023 rok
Źródło danych/sposób pomiaru
w1.1 Liczba osób, u których nastąpił wzrost kompetencji osoby 0   Źródło danych - ankieta beneficjenta
Sposób pomiaru - wg tabeli ….
Liczba osób objętych działaniami w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego lub korzystających z efektów takich działań osoby 0   Źródło danych - ankieta beneficjenta
Sposób pomiaru - wg tabeli ….
Liczba osób objętych oddziaływaniem w ramach promowania obszaru LSR osoby 0   Źródło danych - ankieta beneficjenta
Sposób pomiaru - wg tabeli ….
w1.2 Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach projektów otrzymujących wsparcie osoby 0   Źródło danych - ankieta beneficjenta
Sposób pomiaru - wg tabeli ….
w1.3 Liczba osób korzystających z wybudowanej/ulepszonej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej osoby 0   Źródło danych - ankieta beneficjenta
Sposób pomiaru - wg tabeli ….
Przedsięwzięcia Grupy docelowe Sposób realizacji
(konkurs, projekt
grantowy,operacja
 własna,projekt
współpracy,
 aktywizacja, itp.)
Wskaźniki produktu
nazwa Jednostka
miary
wartość Źródło danych/sposób pomiaru
poczatkowa
2016 rok
końcowa
2023 rok
1.1.1 Inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego i osobistego   konkurs, projekt grantowy, operacja własna Liczba operacji w zakresie wzrostu kompetencji ukierunkowanych na rozwój lokalny lub osobisty   szt. 0   Źródło danych - ankieta beneficjenta

Sposób pomiaru - wg tabeli ….
1.1.2 Zachowanie dziedzictwa lokalnego   konkurs, projekt grantowy Liczba wydarzeń wpływających na zachowanie dziedzictwa lokalnego szt. 0   Źródło danych - ankieta beneficjenta

Sposób pomiaru - wg tabeli ….
  konkurs, projekt grantowy Liczba podmiotów należących/działających w sferze kultury, które zostały ulepszone/wyposażone szt. 0   Źródło danych - ankieta beneficjenta

Sposób pomiaru - wg tabeli ….
1.1.3 Promowanie obszaru LSR  konkurs, projekt grantowy Liczba wydarzeń upwszechniających obszar LSR szt. 0   Źródło danych - ankieta beneficjenta

Sposób pomiaru - wg tabeli ….
  konkurs, projekt grantowy Liczba rozdystrybuowanych materiałów promocyjnych (wydawnictw tradycyjnych, elektronicznych, plakatów, itp.), liczba wejść na strony internetowe. szt. 0   Źródło danych - ankieta beneficjenta

Sposób pomiaru - wg tabeli ….
1.2.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej   konkurs Liczba nowoutworzonych przedsiębiorstw szt. 0   Źródło danych - ankieta beneficjenta

Sposób pomiaru - wg tabeli ….
  konkurs Liczba przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie na rozwój szt. 0   Źródło danych - ankieta beneficjenta

Sposób pomiaru - wg tabeli ….
1.3.1 Budowa lub przebudowa obiektów rekreacyjnych, turystycznych lub kulturalnych   konkurs, projekt grantowy Liczba zbudowanych lub przebudowanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej szt. 0   Źródło danych - ankieta beneficjenta

Sposób pomiaru - wg tabeli ….
SUMA      

Aby przesłać do nas uwagi do propozycji celów i wskaźników należy skorzystać z poniższego formularza:

 

Temat:
Treść uwag:
e-mail:
Podanie adresu e-mail nie jest obowiązkowe, jednak
jego podanie umożliwi nam przesyłanie ważnych informacji.
Gmina:
W przypadku gdy uwagi dotyczą w szczególny sposób jednej gminy
prosimy o wypełnienie tego pola.