Poniżej znajduje się analiza SWOT, która powstała w wyniku zebrania wyników konsultacji we wszystkich 8 gminach naszej LGD. Prosimy o zgłaszanie uwag w formie odniesienia się do istniejących zapisów, lub poprzez zaproponowanie dodatkowych.
Uwagi można przesłać za pomocą formularza, który znajduje się na dole strony.

Mocne strony Słabe strony
Rozwijająca się przedsiębiorczość

Koncentracja przemysłu przetwórstwa drewna i przemysłu meblowego

Młodzi, wykształceni ludzie, którzy mają dobre pomysły na rozwój własny i regionu

Długie tradycje rolnicze

Postępujący proces konsolidacji gruntów

Ludzie zaangażowani w poprawę wizerunku swoich gospodarstw

Duża liczba miejsc pracy głównie w przemyśle meblowym

Niski poziom bezrobocia rejestrowanego na terenie obszaru

Dobra sieć dróg lokalnych

Istniejąca baza kulturalna, sportowa i rekreacyjna umożliwiająca organizację imprez

Walory krajobrazowe i przyrodnicze (m.in. obszary chronione, dolina rzeki Prosny, duża lesistość terenu, unikalna flora i fauna, 2 rezerwaty i liczne pomniki przyrody)

Dziedzictwo kulturalno-historyczne – (m.in. ruiny zamku, pałace, kościoły, cerkiew)

Bogata oferta ścieżek turystycznych (szlak konny, szlaki rowerowe, 7 tras orienteeringowych)

Bogate środowisko naturalne

Czyste środowisko

Istniejące gospodarstwa agroturystyczne

Tradycje i zwyczaje

2 produkty regionalne (Plendze kartoflane z Wójcina, ciastka ze skwarek)

Brak przemysłu uciążliwego dla środowiska

Dobra współpraca pomiędzy samorządem oraz innymi instytucjami a organizacjami pozarządowymi

Wzrost aktywności społecznej i zaangażowania mieszkańców w organizacjach pozarządowych

Istniejące na terenie obszaru organizacje: m.in. liczne OSP (z siedzibami), KGW, SRW, inne stowarzyszenia.

Rozwijające się amatorskie Orkiestry Dęte i zespoły folklorystyczne

Działający: Gołębiarze, Pszczelarze, Wędkarze, Warcabiści

Społeczeństwo wykazujące indywidualną aktywność

Posiadane doświadczenie (gmin, GOK-ów, organizacji pozarządowych w aplikowaniu o środki UE

Doświadczona LGD

Dobra sieć wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych

Przewaga rodzin wielopokoleniowych (zagwarantowana opieka nad starszymi)

Słabo rozwinięty system połączeń komunikacji zbiorowej wewnątrz obszaru

Brak gotowej oferty dla inwestorów

Brak wewnętrznych zasobów kapitału finansowego

Niska innowacyjność i konkurencyjność podmiotów gospodarczych i rolników

Brak instytucji otoczenia biznesu wspierających rozwój przedsiębiorczości

Złe warunki glebowe

Słabo rozwinięta działalność pozarolnicza

Niska efektywność gospodarstw rolnych wynikająca m.in. z rozdrobnionej ich struktury

Ukryte bezrobocie w rolnictwie

Niski poziom wykształcenia ludności

Niskie zarobki mieszkańców

Odpływ młodych i wykształconych ludzi do dużych miast i poza granice Polski (emigracja zarobkowa)

Starzenie się społeczeństwa

Brak szkół o profilu zawodowym dostosowanym do potrzeb

Problemy z wejściem na rynek pracy ludzi młodych i 50+

Drogi powiatowe i gminne w złym stanie

Nierównomiernie rozmieszczona i niedostatecznie rozbudowana baza turystyczna, kulturalna i rekreacyjna m.in: brak kąpieliska lub krytej pływalni, brak terenów i urządzeń do uprawiania sportów zimowych (lodowiska, torów saneczkowych), słaba baza noclegowa, mało ścieżek rowerowych i pieszych), niewystarczająca liczba placów zabaw (w szczególności w mniejszych miejscowościach)

Brak wyrazistych, zintegrowanych i wypromowanych produktów turystycznych

Brak środków finansowych na renowacje obiektów o znaczeniu historycznym

Niska świadomości ekologiczna mieszkańców (zaśmiecanie lasów)

Niszczenie krajobrazu przez wywóz pisaku

Mało produktów tradycyjnych i regionalnych

Zanikanie niektórych tradycji

Zbyt małe środki przeznaczane na rekreację

Mało klubów historycznych, klubów seniora

Zły stan systemu przeciwpożarowego (drogi pożarowe, hydranty)

Zamulenie i miejscami niski poziom wód w rzece Prosna

Niska aktywność społeczna w rozwiązywaniu problemów lokalnych

Ograniczone wsparcie prawne dla organizacji pozarządowych

Utrzymujące się wykluczenie cyfrowe wśród osób starszych

Brak środków finansowych na tzw. „Wkład własny” np. w inwestycje, projekty UE

Szanse Zagrożenia
Atrakcyjne położenie geograficzne i komunikacyjne obszaru na styku kilku powiatów i województw, przy drodze krajowej nr 11, woj. 450 i S-8.

Częściowy powrót kapitału z zagranicy

Bliskość dużych ośrodków miejskich (100 km) stanowiących duże rynki zbytu

Dostępność komunikacyjna do sieci TEN-T, transportowej i kolejowej

Rozwój Internetu

Kopalnia węgla brunatnego w Złoczewie

Przybywanie i osiedlanie się ludności miejskiej na wsi

Wzrastający popyt na żywność ekologiczną

Wzrost zainteresowania rekreacją i aktywnym wypoczynkiem

Coraz większa popularność wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych

Promocja turystyki przyrodniczej (tras rowerowych, konnych)

Sprzyjająca polityka regionalna i krajowa w zakresie rozwoju kapitału społecznego

Łatwość dostępu do mediów lokalnych (gazety lokalne, radio)

Możliwość pozyskania zewnętrznych środków finansowych, w tym środków UE m.in. dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz na rozbudowę infrastruktury

Polityka sprzyjająca rozwojowi odnawialnych źródeł energii

Peryferyjne położenie obszaru w stosunku do stolicy województwa

Duża odległość od aglomeracji miejskich

Duża konkurencyjność ze strony innych ośrodków w obszarze pozyskiwania inwestycji

Mały napływ kapitału z zewnątrz

Rosnące wymagania rynkowe

Duża konkurencja ze strony dobrze funkcjonujących obszarów turystycznych (Uniejów, Jura Krakowsko-Częstochowska, Zbiornik Jeziorsko)

Brak operatu wodno-prawnego (teren zalewowego)

Ruchy migracyjne prowadzące do utraty tożsamości kulturowej i więzi lokalnych

Rozwój cywilizacyjny, Internetu, telefonii

Zniechęcenie do działania społecznych

Rozwarstwienie się społeczeństwa na biednych i bogatych

Patologie społeczne

Skomplikowane przepisy prawne na szczeblu krajowym utrudniające funkcjonowanie przedsiębiorstw, samorządów, organizacji pozarządowych oraz obywateli (również w zakresie aplikowania o środki UE)

Aby przesłać do nas uwagi do analizy SWOT należy skorzystać z poniższego formularza:

 

Temat:
Treść uwag:
e-mail:
Podanie adresu e-mail nie jest obowiązkowe, jednak
jego podanie umożliwi nam przesyłanie ważnych informacji.
Gmina:
W przypadku gdy uwagi dotyczą w szczególny sposób jednej gminy
prosimy o wypełnienie tego pola.