informacje

Podstawą opracowania lokalnej strategii rozwoju dla obszaru „Między Prosną a Wartą” jest identyfikacja problemów ważnych dla lokalnej społeczności. Z tego względu  tworząc strategię należy zwrócić się bezpośrednio do mieszkańców obszaru, którego strategia ma dotyczyć. Jedynie takie podejście pozwoli wskazać kierunki rozwoju oczekiwane przez lokalną społeczność.

Jedną z metod zaangażowania społeczności w przygotowanie LSR są bezpośrednie spotkania, na których każdy zainteresowany może zgłosić problemy swoje  oraz środowiska, które reprezentuje.

W ramach pracy nad LSR „Między Prosną a Wartą” – LGD zorganizuje cykl spotkań. W trakcie każdego ze spotkań dokonana zostanie analiza potrzeb i potencjału obszaru w zakresie rozwoju. W szczególności przeprowadzona zostanie analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla rozwoju obszaru objętego LSR czyli analiza SWOT, a także określone zostaną cele LSR.

Harmonogram spotkań

Gmina Data i godzina
spotkania
Miejsce spotkania

Klonowa

25.08.2015
godz. 1200-1800

Budynek Urzędu Gminy Klonowa
98-273 Klonowa, ul. Ks. Dalaka 2

Bolesławiec

27.08.2015
godz. 1200-1800

Gminny Ośrodek Kultury
98-430 Bolesławiec, ul. Rynek 4

Czastary

31.08.2015
godz. 1200-1800

Budynek Urzędu Gminy Czastary
98-410 Czastary ul. Wolności 29

Galewice

03.09.2015
godz. 1200-1800

Budynek Urzędu Gminy Galewice
98-405 Galewice, ul. Wieluńska 5

Lututów

04.09.2015
godz. 1200-1800

Budynek Urzędu Gminy Lututów
98-360 Lututów, ul. Klonowska 8

Łubnice

07.09.2015
godz. 1200-1800

Budynek Urzędu Gminy Łubnice
98-432 Łubnice, ul. Sikorskiego 102

Sokolniki

09.09.2015
godz. 1200-1800

Budynek Urzędu Gminy Sokolniki
98-420 Sokolniki,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Wieruszów

10.09.2015
godz. 1200-1800

Budynek Urzędu Miasta
98-400 Wieruszów, ul.Rynek 1-7

Planowany program każdego spotkania:

  • Prezentacja diagnozy obszaru objętego strategią
  • Prezentacja wstępnej listy problemów i propozycji ich rozwiązania przygotowanych przez LGD
  • Przeprowadzenie analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla rozwoju obszaru objętego LSR (analiza SWOT) na podstawie propozycji zgłaszanych przez uczestników spotkania 
  • Określenie problemów istotnych dla lokalnej społeczności
  • Sformułowanie celów strategii i analiza tych celów
  • Przedstawienie propozycji przedsięwzięć, które będą podstawą realizacji LSR
  • Przedstawienie propozycji konkretnych operacji, które mogą być realizowane w ramach realizacji LSR
  • Określenie wskaźników realizacji LSR

Program każdego spotkania może zostać zmieniony w zależności od aktywności uczestników.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja pn. Wsparcie przygotowawcze współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 8.2.14. M19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
By WS 2015