informacje

Podstawą opracowania lokalnej strategii rozwoju dla obszaru „Między Prosną a Wartą” jest identyfikacja problemów ważnych dla lokalnej społeczności. Z tego względu  tworząc strategię należy zwrócić się bezpośrednio do mieszkańców obszaru, którego strategia ma dotyczyć. Jedynie takie podejście pozwoli wskazać kierunki rozwoju oczekiwane przez lokalną społeczność.

Jedną z metod zaangażowania społeczności w przygotowanie LSR są bezpośrednie spotkania, na których każdy zainteresowany może zgłosić problemy swoje  oraz środowiska, które reprezentuje.

W ramach pracy nad LSR „Między Prosną a Wartą” – LGD zorganizuje cykl spotkań. W trakcie każdego ze spotkań dokonana zostanie analiza potrzeb i potencjału obszaru w zakresie rozwoju. W szczególności przeprowadzona zostanie analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla rozwoju obszaru objętego LSR czyli analiza SWOT, a także określone zostaną cele LSR.

Harmonogram spotkań

Gmina Data i godzina
spotkania
Miejsce spotkania

Bolesławiec

03.10.2022
godz. 1000

Gminne Centrum Kultury
98-430 Bolesławiec, ul. Rynek 4

Czastary

04.10.2022
godz. 1000

Budynek Urzędu Gminy Czastary
98-410 Czastary ul. Wolności 29

Galewice

05.10.2022
godz. 1000

Budynek Urzędu Gminy w Galewicach
98-405 Galewice, ul. Wieluńska 5

Klonowa

06.10.2022
godz. 1000

Budynek Urzędu Gminy w Klonowej
98-273 Klonowa, ul. Ks. Dalaka 2

Lututów

10.10.2022
godz. 1000

Budynek Urzędu Miejskiego w Lututowie
98-360 Lututów, ul. Klonowska 8

Łubnice

11.10.2022
godz. 1000

Budynek Urzędu Gminy Łubnice  98-432 Łubnice, ul. Sikorskiego 102

Sokolniki

12.10.2022
godz. 1000

Budynek Urzędu Gminy w Sokolnikach
98-420 Sokolniki,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Wieruszów

13.10.2022
godz. 1000

Budynek Urzędu Miejskiego w Wieruszowie
98-400 Wieruszów, ul.Rynek 1-7

Planowany program każdego spotkania:

  • Prezentacja diagnozy obszaru objętego strategią
  • Prezentacja wstępnej listy problemów i propozycji ich rozwiązania przygotowanych przez LGD
  • Przeprowadzenie analizy mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dla rozwoju obszaru objętego LSR (analiza SWOT) na podstawie propozycji zgłaszanych przez uczestników spotkania 
  • Określenie problemów istotnych dla lokalnej społeczności
  • Sformułowanie celów strategii i analiza tych celów
  • Przedstawienie propozycji przedsięwzięć, które będą podstawą realizacji LSR
  • Przedstawienie propozycji konkretnych operacji, które mogą być realizowane w ramach realizacji LSR
  • Określenie wskaźników realizacji LSR

Program każdego spotkania może zostać zmieniony w zależności od aktywności uczestników.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja pn. Wsparcie przygotowawcze współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
Działanie 19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałanie 19.1 Wsparcie Przygotowawcze (drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy) w ramach PROW na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
By WS 2015