informacje


2022-06-25 

Wniosek o wsparcie przygotowawcze

Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przewiduje wsparcie finansowe dla organizacji, które przygotują lokalną strategię rozwoju na kolejny okres programowania dla obszaru na którym działają. W celu uzyskania wsparcia należy złożyć do właściwego terytorialnie Urzędu Marszałkowskiego wniosek o przyznanie pomocy, a następnie zrealizować działania zakończone opracowaniem lokalnej strategii rozwoju. Najistotniejsze z tych działań są konsultacje społeczne, w trakcie których zostaną zidentyfikowane potrzeby lokalnej społeczności, które wytyczą kierunki rozwoju obszaru objętego LSR.

  „Między Prosną a Wartą” – LGD taki wniosek opracowała i złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Jest to pierwszy etap udziału naszej LGD w inicjatywie LEADER w nowym okresie programowania.

O działaniach związanych z realizacją działania: „Wsparcie przygotowawcze” będziemy informować na naszej stronie internetowej poświęconej temu działaniu. W szczególności zamieścimy informację o miejscach i terminach konsultacji społecznych, a także omówienia wyników tych spotkań.2022-06-10 

LGD przystępuje do opracowania strategii rozwoju lokalnego w nowym okresie programowania

„Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania weźmie udział w działaniach w ramach inicjatywy LEADER nowym okresie programowania. Podobnie jak w okresie 2014-2020 inicjatywa LEADER jest realizowana poprzez instrument – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

Jest on objęty Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, który wraz z innymi dokumentami określa prawne reguły jego realizacji. Udział w działaniach LEADER-a umożliwia „Między Prosną a Wartą” – LGD pozyskanie środków na realizację przedsięwzięć mających na celu zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnej.

znalezionych: 12 na 2 stronach
<<< poprzednia -   1  2   - następna >>>

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja pn. Wsparcie przygotowawcze współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
Działanie 19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałanie 19.1 Wsparcie Przygotowawcze (drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy) w ramach PROW na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
By WS 2015